Sunday, 22 April 2012

کلیپ های فارسی
 ما بخشی از یک سیستم کامل هستیمچگونه دنیا اصلاح خواهد شد؟ استفاده متعادل و توازن با طبیعت ازادی انتخاب از نگاه کتاب زوهرنیاز لازمه دریافت نور 
انتشار کبالا 
انسان با لذت و رنج حرکت می کند 
شباهت و تفاوت ما با همدیگر 
افریدگار در رابطه بین ما اشکار می شود 

چگونه می توانیم با هم یکی شویم

  
 پایداری خواست بخشش  


عدم باور به نیروی اصلاح 

No comments:

Post a Comment