Tuesday, 5 June 2012

فرصت را از دست ندهید


فرصت را از دست ندهید

سوال: مردم نمی دانند تا چه حد تحت تاثیر محیطی هستند که در ان زندگی می کنند. فکر می کنند با خواست خودشان عمل می کنند. چگونه می توانیم نقش محیط را برایآنها توضیح دهیم؟

پاسخ راو لایتمن: طبق باور عموم، "بدی" یعنی آزار رساندن به دیگران. پس بیایید با یکدیگر متحد و مهربان باشیم نه به خاطر آفریدگار و آخرت، بلکه برای اینکه همه احساس خوشایندی داشته باشیم.

در دنیای امروزی ما محتاج یک ارتباط جهانی خوب هستیم. مردمی که هیچ سروکاری با کبالا ندارند مثل رهبران نظامی، سیاستمداران واقع بین، دانشمندان و دیگر متخصصان درباره این ارتباط صحبت می کنند. همه قبول دارند که در وضعیت کنونی انتخاب دیگری نداریم. برای داشتن آینده باید با هم متحد شویم.
اما منیت ما اجازه نمی دهد با یکدیگر متحد شویم. برای رسیدن به شرایطی بالاتر باید روش آموزش جدید و جامعی عرضه کنیم و قوانین دنیای کامل را آموزش دهیم. واقعیتی که افکار متخصصان را تغییر داده  باید به همان شکل، نظر مردم را هم تغییر دهد.
من باید به کل جامعه خدمت کنم، نه به خاطر نوع دوستی، بلکه، چون من بخشی ازجامعه هستم. راه درست این است.
پذیرش همگانی این روش به چگونگی عرضه آن بستگی دارد به نحوی که جایاعتراض و سوالی باقی نماند. بجای "تک شلیک" باید "بمباران عظیمی" از نقل قول بزرگان بیان شود تا همه یکصدا حقیقت آنرا تایید کنند. در نهایت در را بر روی آنها خواهیم گشود و آنها نقش خود را ایفا خواهند کرد.
باید اطلاعات و نظرات متخصصان شناخته شده و مورد قبول مردم را جمع آوری کرده و صدای آنها را رساتر کنیم. امروزه مقادیر اطلاعات به اندازه کافی وجود دارد فقط باید آنها را آماده و به عموم عرضه کنیم. هرچه زودتر بهتر.
حتی مردم چین هم در مورد ارتباط صحبت می کنند چون متوجه بحران خودشان شده اند که حتی می تواند بدتر از بحران اروپا باشد. همه چیز به سرعت و غیرمنتظره تغییر خواهد کرد. مانند یک سیب، که به نظر قرمز و زیبا می رسد اما وقتی آنرا می چرخانید، می بینید طرف دیگرش کاملا فاسد است. این یک مشکل جهانی است نه شخصی.
نشست سران بی نتیجه پایان می یابد. رهبران نه تنها درمانده هستند بلکه قادر نیستند چیزی بگویند. در حقیقت دیگر کسی انتظار ندارد از آنها حرف مفیدی بشنود. نشست سران یک امر عادی شده و تصمیمات آنها از روی نبودن راه چاره پذیرفته می شود.
دنیا دیگر دلسرد و ناامید است. در این دوران انتقال، تا زمانی که ناامیدی فراگیر و منجر به آشوب و جنگ نگردیده ما باید برای فهماندن مشکل و راه حل آن به جهانیانکمک کنیم.
این بهترین زمان برای انتشار دانش حقیقی قوانین طبیعت است. اگر این فرصت را از دست دهیم، سمت فاسد سیب با تمام تلخی آن بر ما نمایان خواهد شد.


No comments:

Post a comment