Tuesday, 5 June 2012

دعای پاک


دعای پاک

پرسش: منظور از شنیدن آوای آفریدگار چیست؟ آیا فقط باید به یاد داشت که غیر از او کسی نیست؟

پاسخ راو لایتمن: خیر، باید سعی کنید که با اثر فعل و افعال نور احاطه کننده، در قلبتان این  آوای درونی را احساس نمائید. باید سعی کنید که کمی حساسیت روح را بالاتر ببرید. ما باید بشنویم که آفریدگار به ما رو می کند. این قدرت والا می خواهد برایمان آشکار شود و به همین دلیل به قلبهایمان  ضربه می زند ولی ما فعلا از احساس کردن آن ناتوان هستیم.

این قدرت والا در درونمان نهفته است ولی ما آن را احساس نمی کنیم. دلیل این امر چیست؟ ما چه کم داریم تا آن را احساس کنیم؟ تنها دلیل آن است که ما ارزشی برای صفت بخشش و عشق بی قید و شرط قائل نیستیم ما نمی توانیم از احساسات خودخواهانه خود خارج شده و از فرای آنها بالا رویم. ولی اگر خود را در محیطی که همه خواستار بخشش هستند قرار دهیم افکار نیک و خواسته های آن بر ما اثر گذاشته و در بین ارتباط با یکدیگر صدای آفریدگار را خواهیم شنید.

در درون ما ظبط صوتی برای ظبط صدای آفریدگار وجود ندارد، بلکه این گیرنده در خارج از ما و در بین روابط بین دوستانی که آرزومند رسیدن به آفریدگار هستند وجود دارد. اگر صفت عشق و بخشش در درونمان تسلط یابد حتما قدرت والا را احساس خواهیم نمود.

بیاید آنچه را که می خواهیم به او بگوییم در درون خود جستجو کنیم. این گفته ها هرچه که باشند باید از عمق قلب سرچشمه بگیرند، یعنی دعای پاک، عمل درونی قلب ما، ماورای افکار و خواسته ها، نیت هایی که می توان به آفریدگار ربط داد.

No comments:

Post a Comment