Tuesday, 5 June 2012

قدرت ناپیدای افکار


قدرت ناپیدای افکار 
  
در بین افراد بشر یک رابطه نزدیک ، محکم، فشرده، لازم و متقابل، )بسیار بیشتر از آنچه که ما فکر می کنیم و با همه حواسمان درک می نماییم( وجود دارد. طبیعت مانند یک پیکر واحد است که به تدریج برایمان آشکار می شود. تمام طبیعت، جهانی واحد است.
طبیعت، در نتیجۀ انفجار بزرگ، از یک نقطه شروع به گسترش نمود و آن به بخش های فراوان و مختلف: جامد، گیاه، جاندار و متکلم، و قوانین فیزیکی، شیمیایی، بیولوژی، دینی و غیره تقسیم می شود، ولی ما همه این ها را مانند یک تک واحد نمی بینیم.
ما نمی بینیم چگونه همه باهم مرتبط هستند و به صورت متقابل عمل می کنند و ما نمی بینیم که چگونه افکار و احساسات ما بر انفجارهای ستارگان تأثیر می گذارد یا چگونه این انفجارات بر روی گیاهان باغچۀ ما اثر می گذارد. ما همه چیز را نمی بینیم ولی این بدان معنا نیست که چنین چیزی وجود ندارد.  

طبیعت، جهانی و سراسری است! امروزه ما این یکپارچگی و جهانی بودن طبیعت را بیشتر و بیشتر درک می کنیم و ما بتدریج خودمان آن را کشف می کنیم. در واقع همه آن همیشه در طبیعت وجود داشت و فقط بنابر میزان آگاهی مان (پیشرفت مان) برایمان آشکار می شود. زیرا دلیل آنکه اکنون چیزی برایمان روشن می شود ولی دیروز از دیدمان ناپیدا بود آن است که امروز قدری بیشتر پیشرفت کرده ایم و نه به این دلیل که کیفیت و ویژگی های جدیدی که قبلا در طبیعت وجود نداشت پدیدار می شوند. همه اینها در درون ما آشکار می شوند زیرا ما پیشرفت کرده ایم.   

بنی آدم فعال ترین و پیشرفته ترین موجود در طبیعت است ما به عنوان انسان از نظر دانش، موفقیت، احساسات و همه چیز بیشتر و سریعتر از سایر موجودات گسترش یافته ایم و با پیشرفتمان افق و عمق دیدمان نیز بیشتر می شود  

آیا قارۀ آمریکا قبل از کشف وجود نداشت؟ آیا ستارگان و کهکشان هایی که دیروز نمی دیدیم و امروز می بینیم وجود نداشتند؟ همه وجود داشتند ولی ما آنها را نمیدیدیم زیرا برای دیدن آنها به اندازۀ کافی پیشرفت نکرده بودیم (تلسکوپ وجود نداشت). 

ما اکنون کشف می کنیم که همه ما به همدیگر متصل و پیوسته هستیم، ولی در سطوحی که احساس نمی کنیم. یعنی ما این روابط متقابل را توسط لمس کردن، دیدن، شنیدن و بوئیدن حس نمی کنیم ولی همه آنها خارج از احساسات ما وجود دارند. در کجا؟ در افکارمان، در رابطه هایمان. هر عمل شما، هر فکر و اندیشۀ شما، هر احساس شما، بر سراسر جهان اثر می کند!   
قسمتی از وبلاگ راو لایتمن   9/10/2011 


با سپاس فراوان از خانم ایلانا 


No comments:

Post a Comment