Thursday, 7 June 2012

کلیپ های فارسی ما بخشی از یک سیستم کامل هستیم

چگونه دنیا اصلاح خواهد شد؟

 استفاده متعادل و توازن با طبیعت


 ازادی انتخاب از نگاه کتاب زوهر


نیاز لازمه دریافت نور 


انتشار کبالا 


انسان با لذت و رنج حرکت می کند 


شباهت و تفاوت ما با همدیگر 


افریدگار در رابطه بین ما اشکار می شود 

 

چگونه می توانیم با هم یکی شویم
  
 پایداری خواست بخشش  


عدم باور به نیروی اصلاح 

No comments:

Post a Comment