Tuesday, 5 June 2012

انسان ها باید اصلاح شوند و نه اقتصاد


انسان ها باید اصلاح شوند و نه اقتصادسوال: ما می گوییم که اروپا نباید به دلیل بحران وام ها به جدایی برسد. پس چه باید کرد؟


پاسخ راو لایتمن: فقط آموزش و تربیت، کلیدی برای موفقیت می باشد. بدون آموزش و تربیت، بشریت هیچ راه حلی نخواهد یافت. او باید به مرحله  والاتری صعود کند  و به "تعهد متقابل" برسد. قبل از هر چیز باید به مردم شرح داده شود که چرا کمک به یونان تا این اندازه ضروری است باوجود آنکه هرگز هیچ کس مایل به پرداخت وام های دیگران نیست.  

بطور کلی، دلیل آشکار شدن بحران کنونی آن است که بتوانیم به تعهد متقابل، دست یابیم تا هر یک از ما وابستگی خود را به دیگران احساس نماید. دنیا باید به رابطۀ درونی متقابل بین تمام افراد بشر برسد تا آنها با یکدیگر به یک پیکر، به یک جام، تبدیل گشته و قدرت و بُعد والا را کشف کنند

بنابراین بحران بدین جهت  سرنکشیده است که ما سعی کنیم تا آن را مستقیماً اصلاح کنیم بلکه بدلیل آن، با کمک آن، به درجه و مرحلۀ والاتری برویم. و از اینجا ضروریت به آموزش و تربیت، سرچشمه می گیرد و در لحظه ای که به آن رو آوریم بالافاصله و ناگهان بحران آرام خواهد شد و ما حتی نخواهیم فهمید که چگونه این امر اتفاق می افتد ولی این بدان دلیل است که در انسان تغییرات درونی خاصی رخ داده و او به سوی هدف آفرینش رهنمون می شود و این هدف اصلی و حقیقی بحران است: تغییر دادن انسان و نه تغییر سیستم مالی واقتصادی.  

رهبران اروپا هنوز معتقدند که می توانند به روند گذشته برگردند: تولید هر چه بیشتر و افزایش مصرف. ولی در واقع توسعه در جهت مخالف پیش می رود و این امر را باید توضیح داد. اروپا باید از دولتها و بانکهایی  در سختی هستند حمایت کند ولی آن چه مهم است انسان ها هستند. بدون آموزش و تربیت، ما نور انتهای تونل (نور امیدواری) را نخواهیم دید و دنیا باید از این حقیقت آگاهی یابد.

تزریق پول به بدهکاران، به تنهایی، فقط باعث بدتر شدن وضعیت خواهد شد و همزمان با آن باید به تربیت رجوع نموده و قوانین عالم یکپارچه و انتگرال را به انسان ها آموخت. این تغییرات درونی بلافاصله ظاهر نخواهند شد ولی عملی که در جهت اصلاح انجام داده می شود خود باعث بهبود و سلامتی وضعیت خواهد شد.


با تشکر بسیار از خانم ایلانا 

No comments:

Post a comment