Monday, 12 March 2012

کبالیست کیست؟


کبالیست کیست؟

shamati-baalhasulamکبالیست دانشمند علم کبالا خوانده می شود. او مانند هرانسان معمولی دیگر بنظر می رسد و ظاهر مقدسی ندارد. در مرحله خاصی در زندگی، او احساس می کند که باید راهی برای دریافت جوابهای صحیح به سؤالهایی که افکارش را اشغال کرده بیابد.
در طول زمان و بوسیله آموزش علم کبالا او موفق به بدست آوردن حس روحانی می شود، و آن را به حواس پنجگانه خود اضافه می کند. به وسیله این حس جدید، او عالم های روحانی را بصورت کاملاً واضح و حقیقی درک می کند. برای او زندگی در عالم روحانی بسیار طبیعی است کاملا مانند کسی که زندگی روزمره در دنیای مادی برایش واضح و طبیعی است.
کبالیست بوسیلۀ آشنایی با قوانین طبیعت که جهان را اداره می کنند و آگاهی کامل با عالم های روحانی، دانش و بصیرت بدست می آورد. این دنیاها "عالم های والا" خوانده می شوند زیرا آنها مافوق دنیای ما قرار داشته و ریشه هایی هستند که از آنها تمام وجود و هستی این دنیا شاخه گرفته اند.
کبالیست در عین حال در دو دنیا، دنیای فانی و دنیای باقی زندگی می کند. این صفت مشترک کبالیستها است، بنابراین هر فرد با بدست آوردن حس ششم و با طی هر یک از 125 مرحله روحانی به کسانی که قبل از او این حس را بدست آورده و به آن مرحله رسیده اند می پیوندد.
کبالیست واقعیت حقیقی که در اطراف ما وجود دارد درک و احساس کرده و می تواند آن را بصورت یک علم تحقیق نموده، و با آشنائی و درک کامل آن، آن را به ما بیاموزد. با کمک این روش و با هدایت کبالیست ما می توانیم ریشه حیات خود را بشناسیم و علت وجود زندگی را بیابیم.
کبالیست اطلاعات خود را در کتابهایش به زبان مخصوصی مانند نقشۀ راهنمائی می نویسد که با آموزش آنها واقعیت حقیقی زندگی را برای ما آشکار می نماید. برای درک دنیاهای روحانی، باید این کتابها را نیز با روش مخصوصی مطالعه نمود. علم کبالا ما را با این روش آشنا نموده و بسوی به دست آوردن گنجی گرانبها رهنمون می سازد.

No comments:

Post a Comment