Monday, 12 March 2012

فریاد های بی ثمر


فریاد های بی ثمر

مشکل ما آن است که ما از درون دردی که صفت خودپرستی و منیت ما برایمان ایجاد نموده است فریاد می زنیم ولی آفریدگار از ابتدا تحت تأثیر چنین فریاد ها قرار نگرفته و نمی گیرد. ما می توانیم از شب تا سحر هرچه که بخواهیم داد بزنیم ولی این فریادها کمکی نخواهند کرد و بی ثمر خواهند بود، همانطور که دیده ایم بشر در طول زمان از سختی و مشقت فریاد می زند و ناله می کند ولی  قدرت والا، ظاهرا، هیچ توجهی به آن ها ندارد.

زیرا هدف آفرینش و سیستم کلی خلقت, فقط برای اصلاح صفت خودپرستی ما و منیت و تبدیل نمودن آن به بخشش و عشق بی قید و شرط بنا شده است. بنابراین اگر ما برای کسب صفت بخشش به درگاه او التماس نمی کنیم، بلکه برعکس، از او می خواهیم که منیت ما را هر چه بیشتر ارضاء کند نتیجۀ آن معکوس خواهد بود و وضع ما بدتر خواهد شد زیرا ما اثر منفی را به سوی خود جلب می کنیم تا از درون آن بیاموزیم چگونه به صورت صحیح تقاضا کنیم یا فریاد بزنیم. 

در واقع مشکل اساسی تمام بشریت آن است که مشیت الهی را درک نمی کند. تمام مشقت هایی که ما احساس می کنیم، تمام زجرها و مخالفت ما با آفریدگار، از عدم درک برنامه آفرینش سرچشمه می گیرد. ما توقع داریم که آفریدگار تغییر کند و آنچه را که ما از روی صفت خودخواهی می خواهیم به ما عطا کند ولی او هرگز چنین نخواهد کرد! برنامه ای برای اصلاح این خودپرستی و عدم هماهنگی بین ما وجود دارد و ما باید آن را انجام دهیم. 

اگر ما این برنامه را عملی نکنیم، می توانیم به این فریاد ها و گریه ها ادامه دهیم همانطور که هزاران سال بشریت فریاد زده است ولی هیچ فایده ای نخواهد داشت. بوسیلۀ اشک ها، التماس ها و فریاد ها برای پرکردن منیت مان ما فقط هر چه بیشتر منیت و خودخواهیمان را گسترش می دهیم و هربار ضربه هایی که به ما می خورند سخت تر و بیشتر می شوند تا جایی که ما با یأس و ناامیدی کامل به نقطه ای می رسیم که شروع به درک می کنیم که رسالت فقط از طریق اصلاح ما امکان پذیر خواهد بود و نه از طریق درخواست های خودخواهانۀ ما.

آنگاه ما فقط می توانیم به سیستم کامل اصلاح شده که یک مرحله یا درجه بالاتر از ما قرار دارد رو آوریم و از آن درخواست کنیم، ولی این سیستم به چشم ما به صورت  کاملا تاریکی به نظر می رسد زیرا این سیستم بخشش بدون قید و شرط است که ما فعلا وسیله ای برای درک آن نداریم. و در اینجا است که اگر واقعا بخواهیم به همانندی با ماهیت او یعنی به بخشش (اصلاح) برسیم می توانیم این امر را تقاضا کنیم و حتما جواب مثبت خواهیم گرفت. 

تنها اگر خواهش کنیم که درخواست ما مربوط به بخشش برای رفاه دیگران باشد و نه برای آن که احساس بهتری داشته باشیم این درخواست ما برآورده خواهد شد.بخشی از درس از کتاب "شامعتی" 22.09.11No comments:

Post a Comment